Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Van Wijlen Techniek
Hoofdstraat 12
4265HK Genderen
Nederland
info@crossbanden.com
BTW-nummer: NL002380677B19
Rekeningnummer/IBAN: NL03 RABO 0334 2931 38
BIC: RABONL2U
Rekeninghouder: Van Wijlen Techniek

Algemene Voorwaarden van crossbanden.com, een product van “Van Wijlen Techniek”, gevestigd te Genderen.
Versie geldig vanaf 1-7-2014

Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder ‘Van Wijlen Techniek” wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Van Wijlen Techniek te Genderen.1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Van Wijlen Techniek voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Van Wijlen Techniek voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen. 1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Van Wijlen Techniek erkend. 1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert. 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Van Wijlen Techniek . 2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Van Wijlen Techniek eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Van Wijlen Techniek of een door Van Wijlen Techniek verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Van Wijlen Techniek en afnemer hieraan gebonden. 2.4 Aanbiedingen van Van Wijlen Techniek  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 2.5 Van Wijlen Techniek kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging 3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).3.2 Van Wijlen Techniek garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. 3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering 4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Van Wijlen Techniek verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Van Wijlen Techniek bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. 4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.4.4 Aan de leveringsplicht van Van Wijlen Techniek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Van Wijlen Techniek geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd 5.1 De levertijd vangt aan direct nadat de koper een bestelling heeft geplaatst en Van Wijlen Techniek alle benodigde gegevens heeft ontvangen.  Van Wijlen Techniek streeft ernaar de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren, maar uiterlijk binnen 30 dagen.  5.2 Soms kan een bestelling door omstandigheden  niet binnen 30 dagen worden geleverd, bijvoorbeeld doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar. Wanneer het voor Van Wijlen Techniek niet mogelijk is een bestelling (geheel) binnen 30 dagen te leveren, ontvangt de koper hierover in diezelfde periode bericht van Van Wijlen Techniek . De koper heeft in dat geval na afloop van de 30 dagen na bestelling het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Overmacht 6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Van Wijlen Techniek geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Van Wijlen Techniek en/of toeleveranciers, storingen in het mobiel-Internet, internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van Wijlen Techniek de verbintenis had moeten nakomen. 6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Van Wijlen Techniek niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 6.4 Indien Van Wijlen Techniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Privacy 7.1 Van Wijlen Techniek respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Van Wijlen Techniek niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. 7.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Van Wijlen Techniek kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Van Wijlen Techniek (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Van Wijlen Techniek. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Van Wijlen Techniek is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Van Wijlen Techniek , andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Van Wijlen Techniek is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist. 7.3 Van Wijlen Techniek verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Van Wijlen Techniek geen onevenredige inspanning of kosten vergt.